PODSTAWOWE INFORMACJE

Referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w wybranych czasopismach lub jako rozdział w monografii.

Autorzy zobowiązani są przygotować materiał zgodnie z wytycznymi danej redakcji:

 • Monografia (5 pkt. wg wytycznych MNiSW)
 • Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
 • Production Engineering Archives (5 pkt.)
 • Zeszyt naukowe PCz seria: Budownictwo (8 pkt.)

Każdy uczestnik konferencji w ramach opłaty za udział może opublikować jeden artykuł.


DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE

 • Artykuły niezgodne z tematyką, zarówno konferencji jak i czasopism, w których mają być opublikowane, przygotowane niezgodnie z instrukcją dla Autorów lub o objętości większej niż wymagana nie będą przyjmowane.
 • O kolejności publikacji poszczególnych tekstów decyduje kolejność zakończenia ich procesu wydawniczego (uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji, terminowego nadesłania poprawionego tekstu po uwagach recenzentów przez autora oraz wykonanie korekty technicznej i językowej) oraz waga i aktualność poruszanej w artykule tematyki.
 • Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną przedstawionego opracowania, jego oryginalność oraz zamieszczone informacje czy ewentualne podziękowania.
 • Warunkiem publikacji jest złożenie przez Autora oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich i oryginalności pracy na formularzu dostępnym na stronie Konferencji pod linkiem: kliknij tu!
 • Artykuł w wersji elektronicznej (edytor Word) należy przesłać za pomocą strony internetowej Konferencji pod linkiem: kliknij tu!


PROCEDURA PUBLIKACJI

 • Przyjęcie i skierowanie tekstu do dalszego etapu lub odrzucenie tekstu niezgodnego z tematyką czasopisma bądź sporządzonego niezgodnie z instrukcją przez Komitet Naukowy i Redakcję.
 • Wyznaczenie recenzentów.
 • Opracowanie recenzji.
 • Przesłanie Autorowi informacji o wynikach recenzji.
 • Korekta tekstu przez Autora oraz przesłanie go do Redakcji.
 • W razie konieczności przeprowadzenia ponownej oceny przesłanie poprawionej wersji tekstu recenzentom.
 • Uiszczenie opłaty za publikację.
 • Przesłanie tekstu do Wydawnictwa po uzyskaniu pozytywnych recenzji i uiszczeniu opłaty.
 • Korekta językowa i techniczna tekstu.
 • Akceptacja wprowadzonej korekty tekstu przez Autora.
 • Opracowanie redakcyjne numeru.
 • Opublikowanie artykułu